Algemene voorwaarden

WalkQr B.V.
Reeweg 62
3342 AB Hendrik Ido Ambacht

Deel 1: Algemeen

Artikel 1 – Toepasselijkheid en wijziging algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.1              Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door WalkQr uitgebracht aanbiedingen, offertes en tussen haar en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten met betrekking tot Werving en Selectie en het bemiddelen van ZZP’ers.

1.2              Bedingen die van deze voorwaarden afwijken en/of de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de  opdrachtgever worden door WalkQr uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze schriftelijk door WalkQr zijn aanvaard.

1.3              Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig mocht zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen partijen in overleg treden teneinde in de plaats van de nietige of  vernietigde bepalingen nieuwe voorwaarden overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling zullen worden gevolgd.

1.4              Indien voorwaarden in een door WalkQr verstrekte aanbieding c.q. offerte of een door WalkQr gesloten overeenkomst afwijken van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden prevaleren steeds de eerstgenoemde voorwaarden.

1.5              WalkQr kan deze algemene voorwaarden in de toekomst wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan van toepassing op alle nieuwe Opdrachten, die vanaf de datum van tot stand komen.

1.6              Op alle door WalkQr gesloten overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.7              Geschillen tussen WalkQr en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 2 – Definities

2.1              In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de navolgende begrippen:

WalkQr: Het vennootschap WalkQr B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 89803760

Werving en Selectie: Het werven en selecteren van de juiste kandidaat door WalkQr waarbij de kandidaat direct in dienst treedt bij de opdrachtgever.

Opdracht of Opdrachtbevestiging: Een concrete schriftelijke overeenkomst tussen de Opdrachtgever enerzijds en WalkQr anderzijds met betrekking tot Uitzenden, Werving en Selectie of bemiddeling van ZZP’ers.

Opdrachtgever: De (rechts)persoon die aan WalkQr de Opdracht verstrekt en/of degene aan wie WalkQr een kandidaat heeft voorgesteld.

Kandidaat: Een persoon die door WalkQr op enige wijze is geselecteerd om ter bemiddeling te worden aangeboden aan Opdrachtgever.

Deel 2: Dienstverlening WalkQr B.V.

Artikel 3 – Definities van dienstverlening

3.1              Werving en selectie: Het zoeken, selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures van klanten.

3.2              Vacatureplaatsing: Het adverteren van openstaande vacatures op diverse platforms, waaronder job boards, sociale media en de website van het bureau. WalkQr en niet Opdrachtgever is ten allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van deze uitingen en behoudt daardoor ook het recht om deze naar eigen inzicht aan te passen en te gebruiken. Eventuele naameigen uitingen van Opdrachtgever, zoals bedrijfsnaam en logo, zijn hiervan uitgesloten.

3.3              Sollicitatiebeheer: Het beheren van sollicitaties van Kandidaten, inclusief het screenen van cv’s en het plannen van interviews.

3.4              Consultancy: Het adviseren van Opdrachtgever over wervings- en selectieprocedures, inclusief het opstellen van functieprofielen en het uitvoeren van salarisonderzoeken.

3.5              Referentiecontrole: Het uitvoeren van referentiechecks van Kandidaten om hun verleden te valideren en hun prestaties te verifiëren.

3.6              Aanbieden van Kandidaten: WalkQr stelt Opdrachtgever op de hoogte van een of meerdere beschikbare kandidaten. Zodra de beschikbaarheid van Kandidaat bekend is gesteld is genoemde Kandidaat in bemiddeling bij Opdrachtgever.

3.6              Bemiddeling: Het aanbieden van de Kandidaat cq. Kandidaten aan de Opdrachtgever, adviseren van Kandidaten en bemiddelen in de sollicitatieprocedure bij Opdrachtgever.

 

Deel 3: Algemene voorwaarden met betrekking tot Werving en Selectie

Artikel 4 – Verplichtingen WalkQr en werving- en selectiefee

4.1              WalkQr verplicht zich jegens opdrachtgever in geval van personele bemiddeling op basis van werving en selectie kandidaten te werven en te selecteren met betrekking tot door opdrachtgever aan te geven functies.

4.2              Teneinde haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen is WalkQr tot niet meer verplicht dan, ervoor zorg te dragen, dat een kandidaat, c.q. kandidaten, met de in het functieprofiel gespecificeerde functie- en ervaringsniveaus, geselecteerd worden voor een gesprek met de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist te alle tijde zelf of hij de door WalkQr geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst wil aanbieden.

4.3              Bij verstrekking van de opdracht kan WalkQr ten behoeve van de opstart van de opdracht een opstartfee in rekening brengen bij de Opdrachtgever. De te betalen fee bestaat uit een nader te bepalen bedrag welke schriftelijk zal worden overeengekomen.

4.4              Indien de opdrachtgever na één of meerdere gesprekken de kandidaat in dienst wenst te nemen, zal er een werving- en selectiefee in rekening worden gebracht. De te betalen werving- en selectiefee bestaat uit een nader te bepalen percentage van het bruto jaarsalaris exclusief BTW en inclusief vakantiegeld. Deze wordt bij verstrekking van de opdracht aan WalkQr schriftelijk vastgesteld.

Artikel 5– Facturering en betaling

5.1              Ter zake van de uit hoofde van de overeenkomst door WalkQr voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden zal de opdrachtgever aan WalkQr een vergoeding verschuldigd zijn zoals in artikel 4.4 genoemd. WalkQr hanteert een betalingstermijn van 14 kalenderdagen. De facturen van WalkQr dienen door Opdrachtgever zonder enige inhouding, opschorting, korting of verrekening binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn betaald op de wijze die is aangegeven op de factuur.

Artikel 6– Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1              Omdat de kandidaat een arbeidsovereenkomst met de Opdrachtgever aangaat, vrijwaart Opdrachtgever WalkQr tegen kosten die gemaakt worden door ziekteverzuim, schade die veroorzaakt wordt bij de uitvoering van werkzaamheden en schade als gevolg van het niet functioneren van een kandidaat. Indien WalkQr – onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald – jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor door de Opdrachtgever geleden of nog te lijden schade (met inbegrip van schade van derden waarvoor die Opdrachtgever aansprakelijk is) wordt hierbij het bedrag waarvoor WalkQr maximaal aansprakelijk is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van WalkQr ten aanzien van de onderhavige kwestie feitelijk zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van WalkQr beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW) dat de Opdrachtgever aan fee verschuldigd is voor de werving en selectie van de kandidaat waarop die schade betrekking heeft.

Artikel 7 – Non-Concurrentie

7.1              Opdrachtgever verplicht zich om afgewezen kandidaten die door WalkQr zijn aangeboden niet rechtstreeks in dienst te nemen gedurende een jaar nadat de kandidaat is aangeboden. Opdrachtgever wordt gedurende deze periode verplicht om met WalkQr in contact te treden met betrekking tot bemiddeling van beoogde Kandidaat.

7.2              Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde zal opdrachtgever aan WalkQr een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van 30% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, onverminderd het recht van WalkQr om volledige vergoeding van de door haar geleden schade te ontvangen.